Home / Kiến thức tưới nhỏ giọt

Kiến thức pha dinh dưỡng thủy canh

Kiến thức pha dinh dưỡng thủy canh

Nước và phân bón được cung cấp đồng thời cho cây thông qua các dinh dưỡng thủy canh, lượng nước và phân bón cung cấp khác nhau với các yêu cầu thay đổi của cây trồng. Các yêu cầu cây thay đổi khi chúng phát triển từ cây con cho đến lúc trưởng thành và phù hợp với những thay đổi hàng ngày trong môi trường trồng trọt. Để quản lý việc cung cấp các chất dinh dưỡng và nước cho cây, điều quan trọng là phải có một cách để xác định nhu cầu của cây trồng về phân bón và nước.